Liczebniki japońskie

Liczebniki japońskie

1 – ichi  
2 – ni 
3 - san 
4 - schi 
5 – yon, go 
6 - roku
7 - shichi
8 - hachi
9 - ku / kyu
10 - ju 

Góra